Combining diacritical marks

A test page for letters with combining marks, which are written in the form
Base letter + Combining mark = Precomposed letter
whenever a precomposed letter exists, or in the form
Base letter + Combining mark
when no precomposed letter exists.
To change fonts quickly, choose among different style sheets in your browser:

U+        Latin:   Extended A,   Extended B,   Extended additional  
0300 ` = À = à = Ì = ì = =
0301 ´ = Á = á = Í = í = = = Ź = ź
0302 ˆ = Â = â = Î = î = Ŵ = ŵ = =
0303 ˜ = Ã = ã = = = Õ = õ
0304 ˉ = Ā = ā = Ē = ē = Ō = ō
0305 ¯ A̅A̅ a̅a̅ E̅F̅ e̅f̅ G̅H̅ g̅h̅ Z̅Z̅ z̅z̅
0306 ˘ = Ă = ă = Ĕ = ĕ = Ğ = ğ = Ŭ = ŭ
030C ˇ = Ǎ = ǎ = Ě = ě = Ǧ = ǧ = Ǔ = ǔ
        = Ď = ď = Ť = ť = Ž = ž
0310  ̐ i̐   ı̐
0307 ˙ = Ȧ = ȧ = Ė = ė = = = Ż = ż
030A ˚ = Å = å = Ů = ů
0308 ¨ = Ä = ä = Ö = ö = Ü = ü
0309  ̉ = = = = = =
030B ˝ = Ő = ő = Ű = ű
030F  ̏ = Ȁ = ȁ = Ȍ = ȍ = Ȕ = ȕ
0311  ̑ = Ȃ = ȃ = Ȏ = ȏ = Ȗ = ȗ
031B  ̛ = Ơ = ơ = Ư = ư
0320  ̠        
0323   ̣ = = = = = = = =
0325  ̥ = =
0324  ̤ = =
0326  ̦ ~ Ģ ~ ģ ~ Ļ ~ ļ = Ș = ș = Ț = ț
0327 ¸ = Ģ = ģ = Ļ = ļ = Ş = ş = Ţ = ţ
0328 ˛ = Ą = ą = Į = į = Ų = ų
032D  ̭ = = = =
032F  ̯
0330  ̰ = = = = = =
032E  ̮ = =
0331 ˍ = = = = =
0332 _ A̲A̲ a̲a̲ G̲H̲ g̲h̲ K̲H̲ k̲h̲ Z̲Z̲ z̲z̲
035F    A͟A   a͟a   G͟H   g͟h   K͟H   k͟h   Z͟Z   z͟z 
0360    N͠G   n͠g   NG͠   ng͠   T͠S   t͠s   TS͠   ts͠ 
0361    N͡G   n͡g   NG͡   ng͡   T͡S   t͡s   TS͡   ts͡ 

 

U+      Vietnamese
0301 ´ = Á = á = É = é = Í = í = Ó = ó = Ú = ú
    Ấ = ấ = Ế = ế = ế     Ố = ố =    
    Ắ = ắ =         Ớ = ớ = Ứ = ứ =
0300 ` = À = à = È = è = Ì = ì = Ò = ò = Ù = ù
    Ầ = ầ = Ề = ề =     Ồ = ồ =    
    Ằ = ằ =         Ờ = ờ = Ừ = ừ =
0309  ̉ = = = = = = = = = =
    Ẩ = ẩ = Ể = ể =     Ổ = ổ =    
    Ẳ = ẳ =         Ở = ở = Ử = ử =
0303 ˜ = Ã = ã = = = Ĩ = ĩ = Õ = õ = Ũ = ũ
    Ẫ = ẫ = Ễ = ễ =     Ỗ = ỗ =    
    Ẵ = ẵ =         Ỡ = ỡ = Ữ = ữ =
0323   ̣ = = = = = = = = = =
    Ậ = ậ = Ệ = ệ =     Ộ = ộ =    
    Ặ = ặ =         Ợ = ợ = Ự = ự =

 

Unicode   Greek extended  
U+0301 ´ Ά = ά = Ί = ί = Ώ = ώ =  
U+0300 ` Ὰ = ὰ = Ὶ = ὶ = Ὼ = ὼ =  
U+0308 ¨     Ϊ = Ϊ ϊ = ϊ Ϋ = Ϋ ϋ = ϋ  
U+0313 ᾿ Ἀ = ἀ = Ἰ = ἰ =   ῤ =  
U+0314 Ἁ = ἁ = Ἱ = ἱ = Ῥ = ῥ =  
U+0342 Α͂ ᾶ = Ι͂ ῖ = Ω͂ ῶ =  
U+0345 ᾼ = ᾳ = ῌ = ῃ = ῼ = ῳ =  
Unicode   Cyrillic  
U+0301 ´ А́ а́ Ѓ = Ѓ ѓ = ѓ Ќ = Ќ ќ = ќ  
  ´ А́ а́ Ѓ = Ѓ ѓ = ѓ Ќ = Ќ ќ = ќ  
U+0300 ` А̀ а̀ Ѐ = Ѐ ѐ = ѐ Ѝ = Ѝ ѝ = ѝ  
  ` А̀ а̀ Ѐ = Ѐ ѐ = ѐ Ѝ = Ѝ ѝ = ѝ  
U+0304 ˉ А̄ а̄ Ӯ = Ӯ ӯ = ӯ Ӣ = Ӣ ӣ = ӣ  
  ˉ А̄ а̄ Ӯ = Ӯ ӯ = ӯ Ӣ = Ӣ ӣ = ӣ  
U+0306 ˘ Ӑ = Ӑ ӑ = ӑ Ў = Ў ў = ў Й = Й й = й  
  ˘ Ӑ = Ӑ ӑ = ӑ Ў = Ў ў = ў Й = Й й = й  
U+0308 ¨ Ӓ = Ӓ ӓ = ӓ Ё = Ё ё = ё Ї = Ї ї = ї  
  ¨ Ӓ = Ӓ ӓ = ӓ Ё = Ё ё = ё Ї = Ї ї = ї  
Unicode   Indic
U+0A3C  ਼ ਕ਼ ਖ਼ = ਗ਼ = ਜ਼ = ਲ਼ = ਸ਼ = ਫ਼ =
U+093C  ़ क़ = ख़ = ग़ = ज़ = ड़ = ढ़ = फ़ =
U+09BC  ়         ড় = ঢ় = য় =

 

Unicode   Hebrew
U+05BC ‏  ּ  וּ = בּ = כּ = ךּ = פּ = ףּ = שּ =
U+05BF ‏  ֿ    בֿ = כֿ =   פֿ =    
U+05C1 ‏  ׁ            שׁ = שּׁ =
U+05C2 ‏  ׂ            שׂ = שּׂ =
Unicode   Arabic
U+0654 ‏  ٔ  أ = أ ۀ = ۀ ۂ = ۂ ؤ = ؤ ئ = ئ یٔ ~ ئ ۓ = ۓ
    ـأ = ـأ ـۀ = ـۀ ـۂ = ـۂ ـؤ = ـؤ ـئ = ـئ ـیٔ ~ ـئ ـۓ = ـۓ

Valid HTML 4.01
Andreas Prilop
4 April 2013